XE ĐẨY HÀNH LÝ TIẾNG ANH

XE ĐẨY HÀNH LÝ TIẾNG ANH, XE ĐẨY HÀNH LÝ TIẾNG ANH, XE ĐẨY HÀNH LÝ XUẤT KHẨU.
Xe đẩy hành lý tiếng Anh. Xe đẩy hành lý tiếng Anh là TROLLEY. 
http://www.xedayinox.info

Xe đẩy hành lý tiếng Anh được dịch từ tiếng Việt là Xe Đẩy Hành Lý = TROLLEY.
Xe đẩy inox www.xeday.net

Comments